Psychiatrické a psychoterapeutické centrum

Léčba duše

Když duše bolí...

Na cestě životem mezi zrozením a smrtí prožíváme dobré i zlé, štěstí a neštěstí, lásku i hněv... Postupně jak zrajeme a stárneme, učíme se spojovat protiklady, snášet frustraci, odkládat falešné iluze, odpouštět a lépe snášet ztráty jednotlivých období našeho života.

Každému z nás se však může stát, že na této pouti se ocitneme, a někdy i na dlouhou dobu, ve stavu smutku, úzkosti, bezmoci či pocitů beznaděje a bezvýchodnosti. Když se vyčerpají naše vlastní síly, pak může být velmi významně nápomocná psychiatrie a psychoterapie.

NABÍZÍME

Aktuálně nepřijímáme nové pacienty

Psychiatrie a psychoterapie

Jsme psychiatrické a psychoterapeutické pracoviště. Klademe důraz na týmovou spolupráci a propojujeme psychiatrii s psychologií a psychoterapií. Naším mottem je individuální přístup ke každému člověku. Naše služby jsou hrazené zdravotními pojišťovnami - VZP, OZP, VoZP, ZPMV, ZPŠ


Psychiatrie

je lékařský obor, zabývající se léčbou a prevencí duševních nemocí.  Naše zařízení poskytuje diagnostiku a léčbu úzkostných a depresivních poruch, neurotických potíží, syndromu vyhoření, reakcí na těžký stres, psychotických stavů a poruch paměti.
Snažíme se o moderní léčebný přístup s důrazem na komplexnost léčby. Nároky kladené v dnešní době na každého z nás, jsou mnohonásobně vyšší než na předchozí generace. Záleží však na mnoha faktorech, zda se u člověka skutečně závažná duševní nemoc vyvine. Stanovení diagnózy je prvním předpokladem k úspěšné léčbě. V léčbě jsou důležité moderní psychofarmaka, které mají dnes daleko menší nežádoucí vedlejší účinky než v minulosti, ale také klademe velký důraz na terapeutický vztah s lékařem a psychologické metody léčby.  Léčbu propojujeme i s diagnostikou psychologických testů, nabízíme psychoterapeutické služby formou krizové intervence, psychoedukace, individuální a skupinové psychoterapie, pohovorů s rodinou.

Klinická psychologie

Je aplikovaná psychologická disciplína, která působí v oblasti zdravotnictví. Je součástí komplexní péče o duševní zdraví a lidskou psychiku. Klinická psychologie v sobě zahrnuje vícero přístupů: psychodiagnostiku, psychoterapii, krizovou intervenci, psychoedukaci a psychorehabilitaci. Prostřednictvím specifických psychologických metod umožňuje prozkoumání, lepší porozumění a následnou léčbu psychických obtíží a problematických projevů chování. Klinický psycholog v našem zařízení úzce spolupracuje s odborníky v oboru psychiatrie. Psychodiagnostickou cestou pomáhá zjistit příčinu a podstatu psychických obtíží, čím se zlepšují možnosti dalších léčebných postupů (psychoterapie event. psychiatrem stanovená farmakoterapie). Kromě upřesnění obrazu psychických obtíží poskytuje psychologické vyšetření i rozbor psychických vlastností ovlivňujících chování a fungování v životě. Umožňuje tedy popsat osobnostní rysy, úroveň intelektu a kognitivního fungování.

Psychoterapie

Psychoterapie je způsob léčby směřující ke zmírnění nebo odstranění psychických obtíží člověka, zvládání složitých životních situací a k seberozvoji. Hlavní léčebnou metodou je rozhovor, který probíhá v bezpečném a důvěrném prostředí. Psychoterapii provádí kvalifikovaný odborník. Psychoterapie vede k hlubšímu porozumění sobě, svým potřebám, okolnímu světu a druhým lidem i souvislostem psychických potíží. Během tohoto procesu dochází ke změnám na úrovni myšlení, prožívání a chování. Psychoterapeut po celou dobu doprovází, podporuje a pomáhá probouzet vnitřní zdroje pro hlubší pochopení vnitřních i vnějších dějů, pomáhá hledat řešení. Je posluchačem, důvěrníkem, zrcadlem i poskytujícím zpětnou vazbu pro sebepřijetí, lepší naplnění vztahů v životě, vyrovnání se s naším osudem a danostmi, které nelze změnit. Konkrétní zaměření psychoterapeutického procesu je individuální vzhledem k potřebám a zakázce klienta. Existují různé psychoterapeutické přístupy, které však mají společný cíl, a to pomoci žít spokojenější a smysluplnější život.