MUDr. Ivana Kozlová  (dříve Ondráčková)

je vedoucí lékařkou centra Léčba duše . Studium medicíny dokončila na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Má dvě atestace v oboru psychiatrie, je držitelkou funkční licence v systematické psychoterapii. Dokončila dlouhodobý výcvik v psychoanalýze v rámci České psychoanalytické společnosti. Pracovala ve Výzkumném ústavu psychiatrickém, (dnešní Národní ústav duševního zdraví ) v Psychoterapeutickém středisku Břehová, jako konziliář v Nemocnici pod Petřínem, LRS Chvaly a dalších zařízeních. Od roku 2003 vede privátní psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi. Věnuje se především léčbě depresí, úzkostných a posttraumatických stavů, neurotických potíží a poruch paměti. Pracuje jako individuální a skupinová psychoterapeutka, a to přístupy vycházejícími z psychoanalýzy. Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, členkou České psychoanalytické společnosti a Mezinárodní Psychoanalytické Asociace.

Mgr. Lívia Mayerová 

je odbornou garantkou a supervizorkou pro klinickou psychologii a psychoterapii na našem pracovišti. Psychologické vzdělání získala na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V pozdějších letech dokončila specializaci atestací v oboru klinická psychologie a průběžně absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik ve Skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA). Během odborné praxe ve zdravotnictví nabyla zkušenosti v oboru klinické psychologie na odděleních specializovaných pro psychiatrii, režimovou léčbu závislostí, neuropsychologii, psychoonkologii, paliativní péči a dětskou klinickou psychologii. Aktuálně se věnuje psychoterapii, psychodiagnostice a neuropsychologii. Je členkou Asociace klinických psychologů ČR a České Asociace pro neuropsychologii. 

Mgr. Klára Ježková

Vystudovala sociální práci na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze ve Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu a také supervizní výcvik v Národním dobrovolnickém centru Hestia. Dlouhodobě se věnovala práci s lidmi v pomáhajících profesích - dobrovolníky, sociálními pracovníky a jinými pečujícími pracovníky, které supervizně doprovázela. Pracovala s tématem náhradní rodinné péče a věnovala se práci s pěstounskými rodinami. Aktuálně se věnuje psychoterapii, zaměřuje se na osobní rozvoj lidí v různých životních situacích.

 PhDr. Zdeňka Košatecká

Původní profesí zdravotní sestra, vystudovala psychologii na Karlově  univerzitě. Pracovala mnoho let jako psychoterapeutka na oddělení závislostí v Denním sanatoriu Ondřejov, od r. 1999 vede soukromou praxi pro léčbu závislostí, kde poskytuje individuální psychoterapii lidem se závislostmi a psychologickou podporu jejich rodinným příslušníkům.  V práci využívá výcvik v Gestalt terapii, hypnóze, enneagramu a grafologii .  Absolvovala vzdělávací program pro supervizi při Českém institutu pro supervizi. Působila i jako výcviková lektorka pro budoucí psychoterapeuty. V našem centru poskytuje odbornou garanci a supervizi pro  klinickou psychologii a psychoterapii.