MUDr. Ivana Kozlová  

je vedoucí lékařkou centra Léčba duše . Studium medicíny dokončila na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Má dvě atestace v oboru psychiatrie, je držitelkou funkční licence v systematické psychoterapii. Dokončila dlouhodobý výcvik v psychoanalýze v rámci České psychoanalytické společnosti. Pracovala ve Výzkumném ústavu psychiatrickém, (dnešní Národní ústav duševního zdraví ) v Psychoterapeutickém středisku Břehová, jako konziliář v Nemocnici pod Petřínem, LRS Chvaly a dalších zařízeních. Od roku 2003 vede privátní psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi. Věnuje se především léčbě depresí, úzkostných a posttraumatických stavů, neurotických potíží a poruch paměti. Pracuje jako individuální a skupinová psychoterapeutka, a to přístupy vycházejícími z psychoanalýzy. Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, členkou České psychoanalytické společnosti a Mezinárodní Psychoanalytické Asociace.Mgr. Lívia Mayerová 

je odbornou garantkou a supervizorkou pro klinickou psychologii a psychoterapii na našem pracovišti. Psychologické vzdělání získala na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V pozdějších letech dokončila specializaci atestací v oboru klinická psychologie a průběžně absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik ve Skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA). Během odborné praxe ve zdravotnictví nabyla zkušenosti v oboru klinické psychologie na odděleních specializovaných pro psychiatrii, režimovou léčbu závislostí, neuropsychologii, psychoonkologii, paliativní péči a dětskou klinickou psychologii. Aktuálně se věnuje psychoterapii, psychodiagnostice a neuropsychologii. Je členkou Asociace klinických psychologů ČR a České Asociace pro neuropsychologii. Aktuálně je na mateřské dovolené, proto nemůže přijímat nové klienty. Věnuje se odborné garanci  našeho týmu.

Mgr. Klára Ježková

Vystudovala sociální práci na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.  Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze ve Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, akreditovaný výcvik v léčbě traumatu  a také supervizní výcvik v Národním dobrovolnickém centru Hestia. Dlouhodobě se věnovala práci s lidmi v pomáhajících profesích - dobrovolníky, sociálními pracovníky a jinými pečujícími pracovníky, které supervizně doprovázela. Pracuje s tématy náhradní rodinné péče a věnuje se práci s pěstounskými rodinami. Zaměřuje se na osobní rozvoj zejména mladých lidí, v různých zátěžových životních situacích.


      

PhDr. Zdeňka Košatecká

Původní profesí zdravotní sestra, vystudovala psychologii na Karlově  univerzitě. Pracovala mnoho let jako psychoterapeutka na oddělení závislostí v Denním sanatoriu Ondřejov, od r. 1999 vede soukromou praxi pro léčbu závislostí, kde poskytuje individuální psychoterapii lidem se závislostmi a psychologickou podporu jejich rodinným příslušníkům.  V práci využívá výcvik v Gestalt terapii, hypnóze, enneagramu a grafologii .  Absolvovala vzdělávací program pro supervizi při Českém institutu pro supervizi. Působila i jako výcviková lektorka pro budoucí psychoterapeuty. V našem centru poskytuje odbornou garanci a supervizi pro  klinickou psychologii a psychoterapii. 


Mgr. Lenka Jirsová

Původně vystudovala Mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze a v Johannesburgu na Wits University. Později se však rozhodla pro změnu profese. Absolvovala několik kurzů z oblasti sociální práce a psychologie. Dokončila ucelený psychoterapeutický výcvik  Transformační systemické terapipe v individuální, párové a rodinné terapii (akreditovaný ČAP). Absolvovala kurz Krizové Intervence. V současnosti studuje magisterský obor Diagnostika a pedagogická terapie. Pracovala v organizaci NAUTIS. Pracuje individuálně i jako skupinová terapeutka. Má zkušenosti s dospívajícími a dospělými lidmi s Aspergerovým syndromem. Zaměřuje se na pozitivně orientovaný růst, sebeúctu, vnitřní svobodu a je přesvědčena, že změna je u každého možná.